pijl   U bevindt zich hier > Home > Webshop > Algemene voorwaarden
     
Webwinkel

 |

Algemene voorwaarden

 |

Verzendkosten

 |

Betalingswijze

|

Bestellen
 
 

Algemene voorwaarden

Met de opgave van uw bestelling gaat u akkoord met de navolgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. CleanCars: : de natuurlijke persoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met CleanCars;
3. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door CleanCars georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en CleanCars gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag : kalenderdag;
8. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of CleanCars in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2. Indentiteit van CleanCars
Naam: CleanCars
Adres: Lindenstraat 33a
Telefoonnummer: 06 46287450 van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00
E-mailadres: info@cleancars.nl
KvK-nummer: 33281845
BTW-identificatienummer: NL115534684B01
Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CleanCars en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen CleanCars en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij CleanCars zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CleanCars gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CleanCars niet tot schadevergoeding doch met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 9.2 slechts tot ontbinding van de overeenkomst waarbij de consument het betaalde bedrag terugontvangt en de consument het product c.q. producten op kosten van CleanCars terugstuurt naar een door CleanCars opgegeven adres.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 
 • de prijs inclusief belastingen;
 
 • de eventuele kosten van aflevering;
 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 
 • de gedragscodes waaraan CleanCars zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
5. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt Clean Cars zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7. Mondelinge toezeggingen verbinden CleanCars slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CleanCars onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument en de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CleanCars passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CleanCars daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. CleanCars behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de bestelling geschied onder vooruitbetaling.
 

a. het bezoekadres van de vestiging van CleanCars waar de consument met klachten terecht kan;

 

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c.de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij CleanCars deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en ­ indien redelijkerwijze mogelijk ­ in de originele staat en verpakking aan CleanCars retourneren, conform de door CleanCars verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal CleanCars dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan CleanCars producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar CleanCars geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 
 • Prijsverhogingen binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 
 • Prijsverhogingen na 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien CleanCars dit bedongen heeft en:
 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 9. Conformiteit en Garantie

1. CleanCars staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De consument is verplicht de producten na ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is dan dient de consument direct CleanCars hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
3. Indien de consument de producten retourneert in de originele ongebruikte staat en originele verpakking zal CleanCars de producten kosteloos vervangen voor zover deze leverbaar zijn. Als de producten niet leverbaar zijn binnen een termijn van 30 dagen zal CleanCars de consument het aankoopbedrag retourneren.
4. Eventuele gebreken zoals omschreven in artikel 9 lid 2 dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld, na de termijn van 2 maanden na levering vervalt het recht op reclamatie.
5. Ingebruikneming na constatering van de gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van de gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van de gebreke doen dit recht van reclamering , terugzending of terugbetaling van het aankoopbedrag geheel vervallen.
6. Een door CleanCars, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van CleanCars jegens CleanCars kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 10. Levering en uitvoering
1. CleanCars zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding ten hoogte van de betaling voor de niet geleverde deel van de bestelling.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal CleanCars het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CleanCars zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van CleanCars.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij CleanCars, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. CleanCars zal aan zijn leveringsplicht hebben voldaan zodra de door CleanCars geleverde producten een keer aan de consument zijn aangeboden en het rapport van de vervoerder van ontvangst melding heeft gemaakt.
9. Indien de consument de producten niet in ontvangst wenst te nemen, inhoudende de weigering van acceptatie zoals dat is vermeld op het rapport van de vervoerder , zijn eventueel aanvullende kosten voor het verkrijgen van de producten voor rekening van de consument.

Artikel 11. Duur transacties

1.

De overeenkomst die door CleanCars en consument is aangegaan geldt per bestelling .


Artikel 12. Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat levering plaatsvindt .

Artikel 13. Klachtenregeling

1. CleanCars beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CleanCars, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij CleanCars ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CleanCars binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten .

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Behoudens in het geval van bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijk van CleanCars uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet, grove schuld of onzorgvuldig gebruik waaronder onder andere verstaan wordt het bewerken van producten met andere middelen, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of instructies welke vermeld staan op de producten , is CleanCars slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
2. In het geval van zaakschade en/of lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft is de aansprakelijkheid van CleanCars beperkt tot € 5000,--
3. CleanCars is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade , materialen van derden en voor gevolgschade of schade door het wegvallen van inkomsten c.q. wegens gederfde winst
4. CleanCars is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van geleverde producten.
5. Consument vrijwaart CleanCars voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst en of de Algemene Voorwaarden.
6. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de consument heeft verzuimd maatregelen te treffen om de schade te beperken, te voorkomen dat andere op bijkomende schade ontstaat en de consument CleanCars zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis heeft gesteld en hem van alle relevante informatie te voorzien.
7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade zo spoedig na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CleanCars meldt.

Artikel 15. Privacy

1. De gegevens van de consument worden na het plaatsen van een order opgenomen in het klantenbestand van CleanCars. CleanCars houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. CleanCars kan gebruik maken van uw naam ten behoeve van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies hou u zich van deze mailinglijst kunt verwijderen.

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 
Webwinkel

 |

Algemene voorwaarden

 |

Verzendkosten

 |

Betalingswijze

|

Bestellen
 
 
Copyright © 2019 ---. Alle rechten voorbehouden CleanCars
Het auteursrecht is van toepassing.
Er zullen juridische stappen volgen tegen ongeoorloofd gebruik
van de tekst en/of foto's;